Celem przeprowadzania badań psychologicznych Rybnik jest określenie i ustalenie przeciwwskazań psychologicznych do posiadania określonych uprawnień.

Ustala się brak lub istnienie tych przeciwwskazań. Grupy zawodowe, u których występuje konieczność przeprowadzania badań psychologicznych to: kierowcy, piloci, osoby ubiegające się lub posiadające pozwolenie na broń oraz osoby reprezentujące zawody prawnicze.

Konieczne są one również podczas pracy przy obsłudze urządzeń, maszyn i na stanowiskach, gdzie wymagana jest szczególna sprawność psychofizyczna. Badania psychologiczne Rybnik przeprowadza się podczas podjęcia nowej pracy, jako badanie profilaktyczne kontrolne dla osób pracujących. Mogą to być także badania odwoławcze, na przykład u kierowców i osób posiadających pozwolenie na broń, czyli odwołanie się od wydanego wcześniej orzeczenia psychologicznego. Badanie to przeprowadza się w sytuacji nie zdanego testu psychologicznego, wystąpienia wypadku drogowego, jako odwołanie się od decyzji osoby przeprowadzającej badanie.

Rodzaj wykonywanych zawodów i prac wymagających obligatoryjnych badań psychologicznych Rybnik określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Lista ta obejmuje 36 zawodów. Pracownicy na tych stanowiskach powinni zadania wykonywać w sposób opanowany, być maksymalnie skoncentrowani, odpowiednio szybko reagować i podejmować racjonalne decyzje. Od tych decyzji często zależy ich zdrowie lub życie. Badania psychologiczne Rybnik możemy odmówić jedynie wówczas, gdy rodzaj pracy i czynności, które wykonujemy wykracza poza ministerialną listę. Jeśli je przeprowadzimy, to pomagają określić u pracowników umiejętność współdziałania i współpracy w zespole, radzenie sobie ze stresem, koncentrację, kreatywność.